Jerry Johnson – Gun

Gun you got a gun i got a gun everybody got a gun you angry i angry everybody angry you frustrated i frustrated everybody frustrated blood in the river blood in the street blood in the meadow blood in the dale blood in the ocean tide you got a gun i got a gun everybody […]